General conditions

Verkoop, leveringen en betalingsvoorwaarden van Market Textieletiketten vof gedeponeerd dd. 12 februari 1989 onder nummer 89/053 ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Artikel 1
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten en binden partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Tegenover deze voorwaarden zijn alle voorwaarden, door kopers vermeld op hun briefpapier, order en/of bevestigingsformulieren, mail, nota s etc. ongeldig en voor de verkoper niet bindend.

Artikel 2
Alle offertes zijn geheel vrijblijvend. Orders gelden pas als geaccepteerd wanneer zij door verkoper schriftelijk, per mail, zijn bevestigd. Dit geldt ook ten aanzien van latere aanvullingen, wijzigingen of bijkomstige afspraken.

Artikel 3
De verkoopprijs is, behouden indien iets anders door koper is bedongen, berekend voor levering af magazijn. De verkoopprijs is gebaseerd op de tijdens de koop/levering bestaande prijzen. Indien zich tussentijds of nadien prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van grondstofprijzen, belasting, rechte, lasten, vrachten etc., behoudt de verkoper zich het recht voor om het prijsverschil aan de koper door te berekenen, één en ander met inachtneming van terzake geldende wettelijke voorschriften.

Artikel 4
De levering van goederen geschiedt af het bedrijf van de verkoper. De goederen zijn vanaf dat moment voor rekening en risico van de koper. Indien zulks is overeengekomen verzorgt de verkoper het transport en de verzekering van de geleverde goederen op naam en voor rekening van de koper op de afgesproken wijze of bij gebreke daarvan naar zijn goeddunken.
De aanbiedingen, orderbevestigingen en dergelijke, genoemde levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend, Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, zal de afnemer nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke door hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
Omstandigheden buiten de wil en toedoen van de verkoper, waardoor naleving van een koopovereenkomst wordt verhinderd, gelden als overmacht en geven de verkoper het recht de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, dan wel naar zijn keuze op te schorten, zonder dat de koper recht op schadevergoeding kan gelden. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: brand, machinebreuk, werkstaking, stagnatie in aanvoer van grond c.q. hulpstoffen, beperkende overheidsmaatregelen en dergelijke.

Artikel 5
Reclames.
Onder reclames worden verstaan alle grieven van de koper terzake van de hoedanigheid van een leverantie.
Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij schriftelijk binnen 14 dagen na de dag van aankomst van de goederen aan de verkoper worden medegedeeld.
Reclames wegens gebreken, die niet terstond waarneembaar zij, kunnen worden ingediend binnen 14 dagen nadat de koper redelijkerwijs geacht kan worden in staat geweest te zijn het gebrek te ontdekken.
Geringe afwijkingen in uitvoering, kwaliteit, kleur, maat en dergelijke, welke technisch onvermijdelijk zijn, kunnen geen grond opleveren voor reclame en kunnen voor de koper niet leiden tot recht op schadevergoeding.
Reclames geven indien juist bevonden de verkoper de keuze het recht:
De goederen door andere conform de bestelling te vervangen of de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen en eventueel reeds betaalde koopprijs te restitueren.
Retourzendingen vinden slechts plaats met toestemming van verkoper en na voorafgaande tijdige reclame. Retourzendingen die niet aan deze eisen voldoen worden niet geaccepteerd door verkoper
Alle retourzendingen reizen voor risico van de koper.

Artikel 6
Alle betalingen moeten geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door middel van overboeking of in contanten, zonder compensatie en of zonder aftrek van kosten of kortingen, waarvoor ten dage van de betaling geen credit van koper is. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de bankrekening van de verkoper.
De koper die uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum niet heeft betaald, is zonder dat enige waarschuwing nodig is tegenover verkoper in gebreke. Alsdan is de koper over het te betalen bedrag een rente verschuldigd ad 1% per maand voor iedere maand of gedeelte daarvan zolang koper niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Ingeval van niet- of niet tijdige betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement, geheel of gedeeltelijk beslag op de goederen van de koper of liquidatie van zaken van de koper, heeft verkoper het recht alle nog lopende overeenkomsten of gedeelten daarvan, die nog moeten worden uitgevoerd, zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht terzake schadevergoeding te vorderen. In de gevallen als hierboven vermeld is iedere vordering van verkoper op koper direct en in zijn geheel opeisbaar.

All costs relating to collection, judicial and extrajudicial, including those of legal assistance, shall be borne by the buyer, with a minimum of 10% of the amount to be paid.

Article 7
Retention of title
All goods delivered shall remain the property of the Seller until paid for in full. As long as payment has not been made in full, the buyer is not entitled to pledge the goods to third parties or to have them serve as security in the broadest sense of the word to third parties. The buyer is obliged to return the goods in the event of default of payment and in the cases referred to in article 6 on the seller's first demand. For goods taken back on the basis of this article, the buyer will be credited for the market value of the goods on the day they are taken back.
The buyer is obliged to insure the goods referred to in paragraph a against the risks of fire, theft, storm and water damage. The buyer is not allowed to pledge any claims against his insurer under these insurances to third parties or to have them serve as security in the broadest sense of the word to third parties. Payments in respect of damage and loss of the goods referred to above shall take the place of the goods in question.

Request your free sample!

Request a free sample?

Would you like to request a free sample so you can experience the quality? Fill out the form and we will contact you as soon as possible.