Allgemeine Bedingungen und Konditionen

Verkoop, leveringen en betalingsvoorwaarden van Market Textieletiketten vof gedeponeerd dd. 12 februari 1989 onder nummer 89/053 ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Artikel 1
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten en binden partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Tegenover deze voorwaarden zijn alle voorwaarden, door kopers vermeld op hun briefpapier, order en/of bevestigingsformulieren, mail, nota s etc. ongeldig en voor de verkoper niet bindend.

Artikel 2
Alle offertes zijn geheel vrijblijvend. Orders gelden pas als geaccepteerd wanneer zij door verkoper schriftelijk, per mail, zijn bevestigd. Dit geldt ook ten aanzien van latere aanvullingen, wijzigingen of bijkomstige afspraken.

Artikel 3
De verkoopprijs is, behouden indien iets anders door koper is bedongen, berekend voor levering af magazijn. De verkoopprijs is gebaseerd op de tijdens de koop/levering bestaande prijzen. Indien zich tussentijds of nadien prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van grondstofprijzen, belasting, rechte, lasten, vrachten etc., behoudt de verkoper zich het recht voor om het prijsverschil aan de koper door te berekenen, één en ander met inachtneming van terzake geldende wettelijke voorschriften.

Artikel 4
De levering van goederen geschiedt af het bedrijf van de verkoper. De goederen zijn vanaf dat moment voor rekening en risico van de koper. Indien zulks is overeengekomen verzorgt de verkoper het transport en de verzekering van de geleverde goederen op naam en voor rekening van de koper op de afgesproken wijze of bij gebreke daarvan naar zijn goeddunken.
De aanbiedingen, orderbevestigingen en dergelijke, genoemde levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend, Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, zal de afnemer nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke door hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
Omstandigheden buiten de wil en toedoen van de verkoper, waardoor naleving van een koopovereenkomst wordt verhinderd, gelden als overmacht en geven de verkoper het recht de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, dan wel naar zijn keuze op te schorten, zonder dat de koper recht op schadevergoeding kan gelden. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: brand, machinebreuk, werkstaking, stagnatie in aanvoer van grond c.q. hulpstoffen, beperkende overheidsmaatregelen en dergelijke.

Artikel 5
Reclames.
Onder reclames worden verstaan alle grieven van de koper terzake van de hoedanigheid van een leverantie.
Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij schriftelijk binnen 14 dagen na de dag van aankomst van de goederen aan de verkoper worden medegedeeld.
Reclames wegens gebreken, die niet terstond waarneembaar zij, kunnen worden ingediend binnen 14 dagen nadat de koper redelijkerwijs geacht kan worden in staat geweest te zijn het gebrek te ontdekken.
Geringe afwijkingen in uitvoering, kwaliteit, kleur, maat en dergelijke, welke technisch onvermijdelijk zijn, kunnen geen grond opleveren voor reclame en kunnen voor de koper niet leiden tot recht op schadevergoeding.
Reclames geven indien juist bevonden de verkoper de keuze het recht:
De goederen door andere conform de bestelling te vervangen of de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen en eventueel reeds betaalde koopprijs te restitueren.
Retourzendingen vinden slechts plaats met toestemming van verkoper en na voorafgaande tijdige reclame. Retourzendingen die niet aan deze eisen voldoen worden niet geaccepteerd door verkoper
Alle retourzendingen reizen voor risico van de koper.

Artikel 6
Alle betalingen moeten geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door middel van overboeking of in contanten, zonder compensatie en of zonder aftrek van kosten of kortingen, waarvoor ten dage van de betaling geen credit van koper is. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de bankrekening van de verkoper.
De koper die uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum niet heeft betaald, is zonder dat enige waarschuwing nodig is tegenover verkoper in gebreke. Alsdan is de koper over het te betalen bedrag een rente verschuldigd ad 1% per maand voor iedere maand of gedeelte daarvan zolang koper niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Ingeval van niet- of niet tijdige betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement, geheel of gedeeltelijk beslag op de goederen van de koper of liquidatie van zaken van de koper, heeft verkoper het recht alle nog lopende overeenkomsten of gedeelten daarvan, die nog moeten worden uitgevoerd, zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht terzake schadevergoeding te vorderen. In de gevallen als hierboven vermeld is iedere vordering van verkoper op koper direct en in zijn geheel opeisbaar.

Alle gerichtlichen und außergerichtlichen Inkassokosten, einschließlich der Kosten für Rechtsbeistand, gehen zu Lasten des Käufers, mindestens jedoch 10 % des zu zahlenden Betrags.

Artikel 7
Eigentumsvorbehalt
Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung das Eigentum des Verkäufers. Solange die Zahlung nicht vollständig erfolgt ist, ist der Käufer nicht berechtigt, die Waren an Dritte zu verpfänden oder sie als Sicherheit im weitesten Sinne des Wortes an Dritte weiterzugeben. Bei Zahlungsverzug und in den in Artikel 6 genannten Fällen ist der Käufer verpflichtet, die Ware auf erstes Verlangen des Verkäufers zurückzugeben. Für Waren, die auf der Grundlage dieses Artikels zurückgenommen werden, wird dem Käufer der Marktwert der Waren am Tag der Rücknahme gutgeschrieben.
Der Käufer ist verpflichtet, die in Absatz a genannten Waren gegen die Risiken von Feuer, Diebstahl, Sturm und Wasserschäden zu versichern. Der Käufer ist nicht berechtigt, Ansprüche gegen seinen Versicherer aus diesen Versicherungen an Dritte zu verpfänden oder sie als Sicherheit im weitesten Sinne des Wortes an Dritte zu verschenken. Zahlungen für Beschädigung und Verlust solcher Güter treten an die Stelle der betreffenden Güter.

Fordern Sie Ihr kostenloses Muster an!

Ein kostenloses Muster anfordern?

Möchten Sie ein kostenloses Muster anfordern, damit Sie sich von der Qualität überzeugen können? Füllen Sie das Formular aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.